Jenaplanonderwijs

Op onze school zijn de peilers van het Jenaplanonderwijs in onze weekplanning terug te vinden.

Gesprek

Met regelmaat wordt in iedere groep de kring, waarbij kinderen letterlijk in een kring zitten en aan elkaar vertellen, naar elkaar luisteren en elkaar vragen stellen, ingepland in ons weekrooster. Niet alleen thuis uitgewerkte activiteiten als boekverslag, krantenbericht, nieuwsbegrip en muziekkring (bovenbouw) komen hier aan de orde. Ook voor Taal, wereldoriëntatie en projecten worden zaken in de kring verder besproken en uitgediept.
Doel van de kring is het verwerven van kennis, uitwisselen van meningen, samen beslissingen nemen, ontwikkeling van communicatieve vaardigheden, bijdragen aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, kritisch bekijken van verstrekte informatie en het kunnen genieten van de inbreng van anderen.

Spel

De kring wordt vaak afgesloten met een kort spelmoment, zodat de kinderen ontspannen aan het werk beginnen.In de kleuter- en tussenbouw wordt spel gebruikt om spelenderwijs te leren. Dit gebeurt op verschillende plekken in de klas. Daarnaast maken de kinderen ook gebruik van de speelzaal.Verschillende spelvormen worden ook toegepast bij het werken aan bepaalde thema’s en projecten: dramatische expressie. Groepjes kinderen kunnen dan onder andere met begeleiding van de groepsleider een toneelstukje of een spelactiviteit voorbereiden.Doel van spel is dat kinderen leren dat spel niet alleen spelen en bewegen is, maar ook gebruikt kan worden om verhalen van binnenuit te beleven, om onderzoek te doen, om gevoelens te kunnen uiten, om creatief bezig te zijn.

Viering

Vieringen geven het begin of het einde van een bepaalde periode aan. Vieren doe je samen en voor elkaar. Het geeft sfeer en bevordert saamhorigheid. Het is belangrijk om op vaste momenten met de stamgroep, een aantal groepen of de hele school stil te staan en aandacht te hebben voor elkaar.Een voorbeeld van een viering is de eindkring als afsluiting van de week. Andere vieringen zijn bijvoorbeeld de christelijke feestdagen, het afsluiten van een project, afscheid nemen van een klasgenootje of een verjaardag. Het is een moment waarop stilgestaan wordt bij alledaagse gebeurtenissen, die -als je ze beter bekijkt- heel bijzonder blijken te zijn.

Werk

Natuurlijk wordt er bij ons op school ook gewoon geleerd hoe je moet rekenen, lezen en schrijven, maar ook gedachten onder woorden brengen, geschiedenis, kaartlezen, discussiëren, enz. Het doel hiervan is om de kinderen te voorzien van instrumenten die hen kunnen helpen bij de oriëntatie in en op de wereld. Petersen noemde deze vaardigheden “het gereedschap om de akker (wereldoriëntatie) te kunnen bewerken”.   In de middenbouw wordt gewerkt met dagtaken, in de bovenbouw met weektaken. Dit houdt in dat kinderen bepaalde taken opkrijgen voor de dag of de week en dat ze zelf moeten plannen wanneer ze die maken. Dit werken naar zelfstandigheid wordt vanaf de onderbouw tot aan de bovenbouw opgebouwd. Met de dag- en weektaken kan de leerkracht ook rekening houden met de specifieke mogelijkheden van het kind en gedifferentieerde opdrachten geven.

Petersen – grondlegger van het Jenaplanonderwijs

De grondlegger van het Jenaplanonderwijs is Peter Petersen, hoogleraar pedagogiek aan de universiteit van Jena. Opvoeding moet volgens Petersen erop gericht zijn jonge mensen zover te brengen dat ze hun burgerschap goed kunnen vervullen. Dat vraagt volgens hem om een levensechte opvoeding, waarbij er sprake zou moeten zijn van een wisselwerking tussen de behoeften van een kind en de problemen die uit de maatschappij voortkomen. Over kinderen zegt Petersen dat elk kind uniek is en als een totaal wezen benaderd moet worden. Verder zegt hij dat kinderen van nature willen leren. Leren moet dan ook op natuurlijke wijze gaan.

Onze school kan zich helemaal vinden in de visie van Petersen. Ons motto is niet voor niets: het mooiste wat je hier worden kunt…is jezelf! Als je er toe doet, met zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld in het leven staat, sta je open voor leren. Plezier in leren, dat vinden we essentieel . Dat betekent wat voor de inrichting van ons onderwijs. Onderwijs en opvoeding gaan bij ons hand in hand. Elk kind leert op een verschillende manier. We erkennen dit en geven dit vorm geven binnen ons onderwijs.