MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Sinds 1985 heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR). De St. Jozefschool en De Pontonnier beschikken over een gezamenlijke MR die op dit moment bestaat uit 8 leden (4 ouders en 4 personeelsleden), gelijk verdeeld over beide locaties van de school. De (maximale) grootte van de MR is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. Alle scholen binnen de Stichting Interconfessioneel Onderwijs Hoorn (Penta) hanteren sinds augustus 1998 hetzelfde reglement.

De MR is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De MR heeft een aantal taken en bevoegdheden, die in een reglement en in de wet zijn vastgelegd. De MR kent instemmingsrecht en adviesrecht over allerlei besluiten van het schoolbestuur en/of directie.
Een aantal van die besluiten kunnen gaan over:

● schoolplan
● schooltijden
● kwaliteitsbeleid
● veiligheid, gezondheid en welzijn
● organisatie van de school
● nascholing
● formatieplan en begroting

Daarnaast is de MR een klankbord voor het bevoegd gezag wat betreft de voortgang van het verbeterplan en de uitvoering van het inspectietraject en kan de MR ouders informeren over belangrijke punten die spelen binnen de school.

De MR vergaderingen zijn openbaar. Wilt u er een bijwonen of heeft u een vraag? Spreek ons gerust aan of stuur een mail naar mr.jozefschool@stichtingpenta.nl voor verdere informatie.

Kijk voor meer informatie over de rechten van de MR op:
informatie in deze link

Leden MR 2018-2019

V.l.n.r. bovenste rij: Marijn Smit, Germaine Belfor, Larissa Albrecht-List,
Matthijs Broerse van den Bergh
V.l.n.r. onderste rij: Marian Hoff, Viola Hessels, Sanne Dekker
Midden leuning: Marije Veenstra

Leden van de MR oudergeleding:
● Larissa Albrecht-List (voorzitter, De Pontonnier, moeder van Rosalie en Annemijn)
● Viola Hessels (De Pontonnier, moeder van Saar en Gijs)
● Marijn Smit (St. Jozefschool, vader van Helen en Daniel)
● Matthijs van den Bergh Broerse (St. Jozefschool, vader van Mees en Pleun)

Leden van de MR personeelsgeleding:
● Germaine Belfor (De Pontonnier, stamgroepleider groep 7/8)
● Marian Hoff (St. Jozefschool, stamgroepleider groep 6/7)
● Marije Veenstra (De Pontonnier, stamgroepleider groep 1/2)
● Sanne Dekker (St. Jozefschool stamgroepleider groep 4/5 en 6/7)

Notulen en jaarverslagen
Via onderstaande link kunt u de notulen en jaarverslagen van de MR inzien:
https://drive.google.com/drive/folders/1Tm_PGRiye4xX0KuCvXYBXeRlJivrjza1