MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Sinds 1985 heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR). De St. Jozefschool en De Pontonnier beschikken over een gezamenlijke MR die op dit moment bestaat uit 8 leden (4 ouders en 4 personeelsleden), gelijk verdeeld over beide locaties van de school. De (maximale) grootte van de MR is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. Alle scholen binnen de Stichting Interconfessioneel Onderwijs Hoorn (Penta) hanteren sinds augustus 1998 hetzelfde reglement.

De MR is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De MR heeft een aantal taken en bevoegdheden, die in een reglement en in de wet zijn vastgelegd. De MR kent instemmingsrecht en adviesrecht over allerlei besluiten van het schoolbestuur en/of directie.
Een aantal van die besluiten kunnen gaan over:

● schoolplan
● schooltijden
● kwaliteitsbeleid
● veiligheid, gezondheid en welzijn
● organisatie van de school
● nascholing
● formatieplan en begroting

Daarnaast is de MR een klankbord voor het bevoegd gezag wat betreft de voortgang van het verbeterplan en de uitvoering van het inspectietraject en kan de MR ouders informeren over belangrijke punten die spelen binnen de school.

Mocht u een MR vergadering willen bijwonen, heeft u een vraag of bent u benieuwd naar de notulen? Spreek ons gerust aan of stuur een mail naar mr.jozefschool@stichtingpenta.nl voor de notulen en verdere informatie.

MR leden 2020-2021
V.l.n.r. bovenste rij: Anna Boessenkool, Marian Hoff, Marijn Smit
V.l.n.r. middelste rij: Gonnie Verhoef, Marije Veenstra
V.l.n.r. onderste rij: Viola Hessels, Matthijs van den Berg Broerse, Martine van Leyden
Leden van de MR oudergeleding:
● Gonnie Verhoef (De Pontonnier, moeder van Pascal en Thijs)
● Viola Hessels (De Pontonnier, moeder van Saar en Gijs)
● Marijn Smit (St. Jozefschool, vader van Helen en Daniel)
● Matthijs van den Bergh Broerse (voorzitter, St. Jozefschool, vader van Mees en Pleun)

Leden van de MR personeelsgeleding:
● Martine van Leyden (De Pontonnier)
● Marian Hoff (St. Jozefschool)
● Marije Veenstra (De Pontonnier)
● Anna Boessenkool (St. Jozefschool)