Groepen

Veel Jenaplanscholen organiseren hun klassen als (heterogene) stamgroepen. Daarin zitten kinderen van verschillende leeftijden die elkaar ritmisch afwisselen als jongste – middelste – oudste leerling van een groep. Deze indeling kent voor- en nadelen.

De St. Jozefschool en De Pontonnier kiezen echter per het schooljaar 2019-2020 voor een zo homogene leeftijdsopbouw vanaf groep 3. Het huidige onderwijs stelt vergaande eisen aan de differentiatie in het lesgeven; wij denken die basis beter te kunnen leggen in een groep met kinderen van ongeveer gelijke leeftijden.

Het stamgroepprincipe (leren van elkaar door heterogene activiteiten) wordt bovenklassikaal opgezet via gemeenschappelijke projecten, thema’s, festiviteiten en interklassikale activiteiten. Zo ontstaat een mengvorm waarin ieder kind in staat wordt gesteld optimaal te functioneren.